Betriebsausschuss TBR 22.11.2018

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:TBR/008/2018Gremium:Betriebsausschuss TBR
Datum:22.11.2018Zeit:19:05-19:40
Raum:Historischer Sitzungssaal des Rathauses
Bezeichnung:Sitzung des Betriebsausschusses Technische Betriebe Rottenburg am Neckar